فیلیپین

/assets/images/phils1.jpg

فیلیپین کشوری آسیایی است که در جنوب شرقي آسيا و در غرب اقيانوس آرام و بین درياي جنوبي چین و درياي فیلیپین در شرق كشور ويتنام واقع شده است. فیلیپین در قرن نوزدهم مستعمره اسپانیا و در نیمه اول قرن بیستم مستعمره آمریکا بوده است. حاکمیت اسپانیا بر فیلیپین باعث شد که ۹۰٪ مردم این کشور مسیحی و کاتولیک شوند و با مهاجرت گروههای مختلف مردم اسپانیائی زبان از اروپا و آمریکای جنوبی فرهنگ این کشور شباهت زیادی با کشورهای لاتین پیدا کرده و زبانهای محلی آنان نیز تحت تأثیر کلمات اسپانیایی قرار گیرد. مجمع الجراير فیلیپین از تعداد بسيار زيادي جزاير بزرگ و كوچك تشكيل شده است كه بر روي هم ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع وسعت دارند. تعداد آنها به 7107 جزيره مي رسد و عموما در سه گروه بزرگ طبقه بندي مي شوند. اين سه مجمع الجزيره عبارتند از : مجمع الجزاير لوزون، مجمع الجزاير ميندانائو ومجمع الجزاير ويسايا .دو جزيره لوزون و ميندانائو مجموعا 66% كل مساحت فیلیپین را شامل مي شوند از 7107 جزيره فیلیپین فقط 100 جزيره مسكوني است و در اين بین فقط 11 جزيره به صورت عمده ساكنيني دارد و فقط 277 جزيره داراي نامي خاص هستند. بر اثر بارش بارانهاي موسمي بيش از 40 در صد مساحت مجمع الجزاير ها را جنگل هاي استوايي پوشانده است.