شهرهاي مهم فيليپين

/assets/images/philippine/phil2.png

فیلیپین داراي 17 ناحيه ، 81 استان و نزديك به 1500 منطقه ي مستقل شهري می باشد .
شهر هاي مهم اين كشور عبارتند از:
شهر كيزون در كنار مانيل با جمعيتي حدود 2 ميليون نفر .
شهر سیبو در منطقه ويساياس با جمعيتي حدود يك ميليون نفر .
شهر ايلو ايلو در استان ويساياس با جمعيتي حدود نيم ميليون نفر .
شهر باگيو در جزيره لوزون با جمعيتي حدود 400 هزاز نفر كه در منطقه كوهستاني واقع شده و پايتخت تابستاني اين كشور خوانده مي شود .

/assets/images/philippine/phil2.png /assets/images/philippine/phil2.png