جمعيت فيليپين

/assets/images/philippine/phil2.png

فیلیپین كه به طور رسمي جمهوري فیلیپین خطاب مي شود طبق آمار سال 2006 ميلادي داراي 89.468.677 نفر جمعيت مي باشد كه با اين ميزان جمعيت دوازدهمین كشور پر جمعيت دنيا محسوب مي شود و طبق آمار 3/2 از اين جمعيت در جزاير " لوزون" در شمال ساكن اند و مانيل پايتخت آن نيز يازدهمین پايتخت پر جمعيت دنيا به حساب مي آيد.

/assets/images/philippine/phil5.png

آمار با سوادي 96% است كه يكي از قوي ترين ها در آسيا لحاظ مي شود و زنان و مردان در آن سهمي نسبتا يكسان دارند. سه اقليت عمده خارجيان ساكن عبارتند از چيني تبارها، آمريكايي ها و مردمان آسياي جنوبي، اين گوناگوني نژادي فیلیپین را از ديگر كشور هاي آسيايي متمايز مي كند .