تاریخ

/assets/images/philippine/phil2.png /assets/images/philippine/phil3.png

فیلیپین از سال ۱۵۲۱ تا ۱۸۹۸ مستعمره کشور اسپانیا بود و نام این کشور نیز از نام پادشاه اسپانیا، فیلیپ گرفته شده است. در جنگ بین آمریکا و اسپانیا مستعمره آمریکا گشت و سپس در جنگ جهانی دوم به تصرف ژاپن درآمد و در سال ۱۹۴۶ در حالی که مانیل ویرانهای بیش نبود، حکومت جمهوری در این کشور بوجود آمد. حضور پر قدرت آمریکا تاثیری عمیق بر جامعه فیلیپین نهاده است به طوری که این جامعه هم اکنون تلفیقی از فرهنگ آسیایی و کاتولیک اسپانیایی و سرمایه داری آمریکایی است.